Podmínky používání MPLA Účtu a Virtuální MPLA platební karty

 

Všeobecná ustanovení

 1. MPLA s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3, IČ: 24852333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201627 (dále jen „MPLA“) vydává tyto Podmínky používání MPLA Účtu a Virtuální MPLA platební karty (dále jen „Podmínky“).

 2. MPLA Účet umožňuje uživatelům efektivněji využívat Platební služby MPLA.

 3. Virtuální MPLA platební karta (dále jen „MPLA Karta“) je nová platební metoda pro Aplikaci MPLA na placení parkování. Technicky je MPLA Karta unikátní 16ti místný číselný kód. MPLA kartu si uživatel vytvoří sám v MPLA Účtu. MPLA Kartu jde v Aplikaci MPLA spárovat jako platební prostředek a následně používat k úhradě Parkovného za parkování.

 4. MPLA Účet zdarma umožňuje Uživatelům zejména:
  1. získat přístup k historii svého parkování,
  2. možnost stahovat jednotlivé daňové doklady za provedené platby,
  3. vytvoření a správu MPLA karet.

 5. MPLA Účet se službou Parkuj na fakturu umožňuje Uživatelům:
  1. body a) a c) uvedené v odst. 4. výše,
  2. možnost stahovat jednotlivé nedaňové doklady za provedené platby,
  3. Hromadné vyúčtování Parkovného na jedné faktuře za kalendářní měsíc.
  4. Poplatek za službu je 25 Kč + zákonné DPH za každé auto, za které je v daném měsíci zaplaceno. 
 6. MPLA Karta umožňuje Uživatelům provádět platby za parkování v Aplikaci MPLA.

 
Podmínky používání Účtu MPLA

 1. Podmínkou používání MPLA Účtu zdarma je, že Uživatel sdělí pro autentizaci/autorizaci svůj E‑mail. Služba je Uživateli poskytována bezplatně. Uživatel však bere na vědomí, že Parkovné musí uhradit v souladu s Platebními službami MPLA.

 2. Podmínkou používání MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu je, že se jedná o Uživatele s IČO a Uživatel sdělí pro autentizaci/autorizaci svůj E-mail a vyplní registrační formulář na adrese: https://ke-mc-prod.firebaseapp.com/#/company-wizard , čímž získá své uživatelské jméno a Heslo. Uživatel bere na vědomí, že Parkovné musí uhradit v souladu s Platebními službami MPLA.

 3. Pro všechny Uživatele platí, že pro používání plateb za parkovné prostřednictví MPLA karty je třeba, aby byl Uživatel Držitelem Platební karty umožňující on-line platby a MO/TO platby.

 4. Technickým předpokladem používání Účtu MPLA karty a MPLA karty je Zařízení s internetem, webovým prohlížečem (Google Chrome, Safari apod).

 5. Za účelem provozování MPLA Účtu zdarma zpracovává MPLA následující osobní údaje Uživatele: E-mail, poslední 4 čísla Platební karty, prohlížeč a jeho verzi, operační systém a jeho verzi, jazyk prohlížeče a operačního systému.

 6. Za účelem provozování MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu zpracovává MPLA následující osobní údaje Uživatele: jméno a příjmení/název společnosti, IČO, DIČ, adresu společnosti, kontaktní telefon, E‑mail, údaje o plátcovství DPH, prohlížeč a jeho verzi, operační systém a jeho verzi, jazyk prohlížeče a operačního systému.

 7. Uživatel souhlasí, aby při aktivaci MPLA Účtu ověřil MPLA prostřednictvím Zpracovatele platebních transakcí platnost Platební karty tím, že na Platební kartu bude zaúčtována 1,-Kč, která je bezprostředně po ověření Platební karty vrácena na bankovní účet Platební karty.

 8. V rozsahu stanoveném právními předpisy není MPLA odpovědna za škodu, která vznikla Uživateli či třetím osobám v souvislosti s dočasnou nefunkčností MPLA Účtu či MPLA karty.

 

Aktivace Účtu MPLA

 1. Prvotní aktivace
  1. MPLA Účet zdarma se aktivuje vyplněním E-mailu a spárováním platební karty zde: https://card.mpla.io , nebo vyplněním E-mailu a spárováním karty v aplikacích třetích stran (např. aplikace Citymove). Po registraci získá uživatel přístup do svého uživatelského rozhraní (do svého účtu zde: https://card.mpla.io/#/magic ) a současně mu je vygenerována první MPLA Karta.
  2. MPLA Účet se službou Parkuj na fakturu - pokud má uživatel zájem o placenou verzi, která umožňuje Hromadné vyúčtování parkovného na jedné faktuře, musí vyplnit registrační formulář zde: https://ke-mc-prod.firebaseapp.com/#/company-wizard , kam zadá následující údaje: název subjektu, IČO, adresu sídla, či místa podnikání, údaje o plátcovství DPH, případně DIČ, kontaktní telefon a E-mail a spáruje s MPLA Účtem platební kartu. Po registraci získá Login a Heslo (E-mailem) a současně mu je vygenerována první MPLA Karta.

 2. Opakované přihlášení do Účtu MPLA
  1. Opakované přihlášení do MPLA Účtu provede uživatel zadáním svého E-mailu zde: https://card.mpla.io/#/magic . Na jeho E-mail přijde přihlašovací odkaz, který musí potvrdit. Tím je uživatel bezpečně přihlášen do svého MPLA účtu a zůstane na daném zařízení přihlášen až do jeho odhlášení.
  2. Opakované přihlášení do MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu provede uživatel zadáním Loginu a Hesla zde: https://card.mpla.io/#/login . Uživatel zůstane na daném zařízení přihlášen až do jeho odhlášení.

 3. O první aktivaci MPLA Účtu je Uživatel informován E-mailem.

 4. Uživatel může MPLA Účet využívat ve více mobilních zařízeních.

 

Platby MPLA Kartou

 1. Po úspěšné aktivaci MPLA Účtu se Uživateli, zpřístupní možnost přiřazení MPLA karty pro platby Parkovného prostřednictvím Aplikace MPLA. MPLA si vyhrazuje právo umožnit platby MPLA kartou pouze prostřednictvím vybraných kartových produktů.

 2. Pro úspěšné provedení platby Parkovného prostřednictvím MPLA Karty je nezbytné, aby byly u dané Platební karty povoleny internetové platby a MO/TO platby ze strany jejího vydavatele a aby měl Uživatel na Platební kartě Zůstatek.  Zprostředkování platby Parkovného prostřednictvím MPLA Karty probíhá přes Zpracovatele platebních transakcí. Zúčtování platby Parkovného provádí vydavatel Platební karty.

 3. Uživatel je oprávněn provádět platby MPLA Kartou prostřednictvím podporovaného internetového prohlížeče nebo aplikace v Zařízení. Pro zahájení platby MPLA Kartou v Aplikaci MPLA zvolí Uživatel v nastavení MPLA Aplikace MPLA Kartu (obdobně jako VISA/MC kartu).

 4. Uživatel je rovněž oprávněn si po přihlášení do MPLA Účtu zvolit u MPLA karet restrikci pouze na určité RZ, případně si nastavit Limit MPLA Karet.

 5. V závislosti na typu Platební karty a výši placené částky může být Uživatel při vygenerování MPLA Karty či při platbě MPLA Kartou vyzván k ověření transakce pomocí 3D Secure, nebo zadání CVC2/CVV2 kódu Platební karty.

 6. V případě platby Parkovného MPLA Kartou dostává Uživatel notifikace na E-mail o platbách MPLA Kartou.

 

Správa MPLA Účtu a MPLA Karet

 1. V uživatelském rozhraní MPLA Účtu zdarma získá uživatel přístup k historii svého parkování a může si stahovat jednotlivé daňové doklady za provedené platby prostřednictvím MPLA Karty.

 2. V uživatelském rozhraní MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu získá uživatel přístup k historii svého parkování a může si stahovat jednotlivé nedaňové doklady za provedené platby prostřednictvím MPLA Karty. Současně může stahovat jednotlivé souhrnně vystavené daňové doklady za kalendářní měsíc.

 3. V uživatelském rozhraní MPLA Účtu si může Uživatel generovat další MPLA Karty.

 4. U MPLA Karet může Uživatel měnit RZ pro které lze použít MPLA Karty, měnit Limit MPLA Karty a deaktivovat již vygenerované MPLA Karty.

 5. Uživatel může přímo v rozhraní MPLA Účtu zdarma přejít na MPLA Účet se službou Parkuj na fakturu. Obsah vytvořený Uživatelem (RZ, vygenerované MPLA karty) a E-mail zůstanou po přechodu zachovány tato funkcionalita bude dostupná od 12/2019.

 

Ukončení, deaktivace a dočasné pozastavení

 1. Uživatel je oprávněn ukončit využívání MPLA Účtu a MPLA Karty, a to odesláním žádosti prostřednictvím E-mailu na info@mpla.cz. Ukončením využívání služby dojde k deaktivaci MPLA Účtu a všech vytvořených MPLA Karet.

 2. Deaktivace MPLA účtu proběhne do 3 pracovních dnů po následujícím měsíčním vyúčtování.

 3. MPLA je oprávněna kdykoliv z důvodů technických, bezpečnostních, z důvodů údržby, správy nebo z jiných důvodů dočasně pozastavit používání MPLA Účtu a MPLA Karty na potřebnou dobu, aniž by MPLA vznikl z tohoto důvodu jakýkoliv závazek vůči Uživateli nebo odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku toho Uživateli či třetí osobě.

 4. MPLA je oprávněna trvale deaktivovat MPLA Účet a/nebo MPLA Kartu při porušení Podmínek ze strany Uživatele, dále z bezpečnostních nebo obchodních důvodů (např. rozhodnutí MPLA o dalším neposkytování MPLA Účtu či MPLA Karet). V takovém případě MPLA není odpovědna za škodu vzniklou z důvodu trvalé deaktivace MPLA Účtu a/nebo MPLA Karty Uživateli či třetí osobě. O trvalé deaktivaci MPLA Účtu a/nebo MPLA Karty informuje MLPA Uživatele zasláním informace na E-mail.

 5. MPLA je oprávněna smazat Uživateli vytvořený neaktivní MPLA Účet, pokud na něm neproběhnou žádné transakce během prvních dvou měsíců od aktivace.

 

Práva, povinnosti a odpovědnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen se podrobně seznámit s Podmínkami, dodržovat je a řídit se obecnými bezpečnostními zásadami.

 2. Při vstupu do MPLA Účtu je Uživatel povinen zkontrolovat, že je jejím poskytovatelem MPLA.

 3. Uživatel je povinen zabránit prozrazení hesla a dalších zvolených bezpečnostních prvků třetí osobě.

 4. Při aktivaci biometrického snímače (např. čtečky otisků prstů) v Zařízení je Uživatel povinen se ujistit, že jsou v daném Zařízení uloženy pouze jeho biometrické údaje, nikoli biometrické údaje třetí osoby.

 5. Uživatel je povinen zajistit, aby bylo Zařízení vybaveno:
  1. aktualizovaným operačním systémem (pravidelné aktualizace zajišťují odstranění bezpečnostních slabin systému odhalených až při jeho využívání),
  2. aktualizovaným internetovým prohlížečem,
  3. funkčním (trvale zapnutým) a aktualizovaným antivirovým programem s nastavením pravidelné antivirové kontroly Zařízení, je-li pro dané zařízení k dispozici.

 6. Uživatel je povinen:
  1. nestahovat a neinstalovat do Zařízení programy, které lze volně získat na internetu, u nichž si nemůže být v dostatečné míře jist, že neobsahují viry nebo spyware, případně že nepocházejí ze zdroje, který je nedůvěryhodný,
  2. instalovat do Zařízení pouze programy z důvěryhodných zdrojů nebo zdrojů doporučených výrobcem zařízení (např. Google Play a App Store) a věnovat zároveň pozornost oprávněním požadovaným instalovanou aplikací,
  3. nepoužívat Aplikaci v Zařízeních, u nichž byly provedeny změny nastavení, tzv. „root“ (tyto změny mohou vést k narušení bezpečnosti daného Zařízení např. snížením jeho odolnosti proti škodlivému softwaru),
  4. mít Zařízení pod trvalou kontrolou a využívat takové zabezpečení, které zabrání třetí osobě v přístupu do tohoto Zařízení (např. zabezpečení přístroje pomocí vstupního hesla),
  5. využívat pouze datové připojení poskytnuté mobilním operátorem, případně bezpečnou WiFi síť,
  6. používat výlučně Zařízení důvěryhodné a řádně zabezpečené (např. nepoužívat veřejně přístupný počítač s internetovým připojením, který přiměřenou úroveň bezpečnosti nezaručuje),

 7. Pokud dojde ke ztrátě, zcizení, zneužití Zařízení nebo k neautorizované platební transakci prostřednictvím MPLA Účtu anebo MPLA Karty je Uživatel povinen bezodkladně (ihned po zjištění) tuto skutečnost oznámit bance, která mu danou Platební kartu vydala.

 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody a ztráty vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinností uvedených v Podmínkách, a to způsobené sobě, MPLA i třetím stranám.

 9. Uživatel není oprávněn jakýmkoli nedovoleným či nepředvídatelným způsobem zasahovat do MPLA Účtu či MPLA Karty, zejména za účelem zneužití funkcionalit, ke kterým MPLA Účet a MPLA Karta slouží. Uživatel není oprávněn zasahovat jakkoliv do žádného zdrojového kódu, zejména používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost MPLA Účtu a MPLA Karty, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob nebo MPLA, ani používat programová řešení, jež nejsou v souladu s právem České republiky, Evropské unie apod.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Informace, obsah, grafika, text, obrázky, ochranné známky, obchodní názvy, loga a jiné duševní vlastnictví obsažené nebo použité ve spojení s MPLA Účtem a MPLA Kartou jsou chráněny autorským právem a dalšími právními předpisy o duševním vlastnictví.

 2. Na používání Aplikace MPLA se uplatňují rovněž obchodní podmínky pro Platební služby MPLA vydané MPLA, které je Uživatel povinen dodržovat.

 3. MPLA je oprávněna navrhnout změnu Podmínek. O provedené změně MPLA Uživatele informuje prostřednictvím E-mailu; tento návrh rovněž vyvěsí MPLA na www.mpla.io. Pokud Uživatel návrh na změnu Podmínek neodmítl nejpozději v poslední pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti změny, platí, že návrh na změnu přijal. Pokud Uživatel návrh na změnu přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, odmítne, má právo bezúplatně a s okamžitou účinností smluvní ujednání vypovědět, přičemž odmítnutí změny Uživatelem je považováno za výpověď.

 4. MPLA může s okamžitou účinností provést takovou změnu Podmínek, kterou jednostranně nezasahuje do práv a povinností Uživatele. Touto změnou může být zejména úprava Podmínek způsobená doplněním nové funkcionality, zvýšením bezpečnosti, technologickým rozvojem či změnou donucujícího ustanovení zákona. O takto provedené změně MPLA Uživatele informuje prostřednictvím E-mailu; tento návrh rovněž vyvěsí MPLA na www.mpla.io.

 5. V souvislosti se změnou Podmínek je MPLA oprávněna požadovat, aby Uživatel provedl novou aktivaci MPLA Účtu či MPLA Karty.

 6. Podmínky nabývají účinnosti dne 9. 9. 2019. 

 

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. 3D Secure se rozumí služba pro bezpečnější platbu na internetu Platební kartou, kdy je platba potvrzena heslem, které je v průběhu platby zasláno na číslo mobilního telefonu zvolené Držitelem Platební karty pro tuto službu (3D Secure číslo).

 2. Aplikace MPLA je aplikace Vám umožní zaplatit jak v zónach placeného stání na ulici, tak v parkovištích a garážích za závorou, bližší popis aplikace naleznete zde: http://www.mpla.io/vyhody/ .

 3. CVC2/CVV2 kód (Card Verification Value/Code) se nachází na zadní straně Platební karty vpravo v bílém podpisovém proužku a jedná se vždy o poslední 3 číslice v případě VISA a MasterCard.

 4. Držitelem platební karty se rozumí osoba, která je vlastníkem platební karty.

 5. E-mailem se rozumí e-mailová adresa Uživatele, kterou Uživatel zadá při Aktivaci MPLA Účtu. E-mail MPLA Účtu Uživatele identifikuje při přihlášení a slouží rovněž pro aktivaci MPLA Účtu v dalším, ale i v původním Zařízení (tzv. opakovaná aktivace).

 6. Heslem MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu se rozumí alfanumerické heslo. Vygenerované Heslo k MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu Uživatel obdrží při aktivaci MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu a zadává ho pro přihlášení do MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu spolu se svým uživatelským jménem.

 7. Hromadným vyúčtováním Parkovného se rozumí vystavení faktury za všechna Parkování v daném kalendářním měsíci, zaplacené MPLA kartou v aplikaci MPLA v rámci účtu MPLA se službou Parkuj na fakturu.

 8. Limit MPLA Karty představuje možnost Uživatele nastavit maximální možnou částku, kterou lze použít na úhradu Parkovného pro danou MPLA Kartu.

 9. MPLA Účet se službou Parkuj na fakturu si může zřídit Uživatel s IČO při splnění Podmínek tím, že si vytvoří MPLA Účet „FIRMA“.

 10. MPLA Účet zdarma si může zřídit zdarma každý Uživatel při splnění Podmínek tím, že si vytvoří MPLA Účet „UŽIVATEL“.

 11. MPLA Účtem se rozumí MPLA Účet zdarma a MPLA Účet se službou Parkuj na Fakturu.

 12. MO/TO platby – Mail/Telephone Order - platby probíhající na dálku po telefonu nebo emailem, kde stačí předat pouze údaje o kartě. Je nutné je mít povoleny v nastavení platební karty.

 13. Parkovné lze hradit pouze tam, kde jsou k dispozici Platební služby MPLA.

 14. Platební kartou se rozumí platební prostředek sloužící k bezhotovostní úhradě zboží a služeb nebo výběru hotovosti, obsahující symboly příslušné kartové asociace (Mastercard®, Visa®).

 15. Platební služby MPLA jsou služby definované a poskytované MPLA za podmínek uvedených zde: http://www.mpla.io/vseobecne-obchodni-podminky/ .

 16. Poplatkem se rozumí měsíční poplatek za MPLA Účet se službu Parkuj na fakturu, který je 25 Kč + DPH za každou jednu RZ, za kterou bylo v daném kalendářním měsíci zaplaceno daným Uživatelem prostřednictvím MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu.

 17. RZ se rozumí registrační značka vozidla, tedy jednoznačné písmeno-číselné označení motorového vozidla zaregistrovaného v určitém státu.

 18. Uživatelem bez IČO se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

 19. Uživatelem s IČO se rozumí podnikatelé ve smyslu § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další osoby, kterým je přiděleno identifikační číslo osoby, číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu.

 20. Uživatelem se rozumí Uživatel bez IČO i Uživatel s IČO.

 21. Zařízením se rozumí počítač, notebook, tablet, mobilní telefon apod. s internetovým prohlížečem, ve kterém se Uživatel přihlašuje do Účtu MPLA.

 22. Zpracovatelem platebních transakcí je Global Payments Europe, s.r.o., se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936, DIČ: CZ27088936, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95419. Global Payments Europe s.r.o. je jako platební instituce zapsaná v Seznamu poskytovatelů vedeném Českou národní bankou oprávněná poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Dohled nad Global Payments Europe s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.

 23. Zůstatkem se rozumí disponibilní zůstatek na Platební kartě. Je to částka finančních prostředků, které má Uživatel v daném okamžiku k dispozici (u debetní karty na svém účtu včetně povoleného přečerpání, u kreditní karty se jedná o zbývající částku z úvěrového rámce k čerpání).